Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostepu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka Cookies

I. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ??adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

II. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno??ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.

III. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu cccpolkowice.pl z siedzib? pod adresem Miejski Klub Sportowy Polkowice, ul. D?browskiego 1A, 59-100 Polkowice

IV. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

a) dostosowania zawarto??ci stron internetowych Serwisu do preferencji U??ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno??ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U??ytkownika Serwisu i odpowiednio wy??wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U??ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci;

c) utrzymanie sesji U??ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has??a;

V. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „sta??e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy???czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta??e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U??ytkownika.

VI. W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

a) „niezb?dne” pliki cookies, umo??liwiaj?ce korzystanie z us??ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us??ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies s??u???ce do zapewnienia bezpiecze??stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu??y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajno??ciowe” pliki cookies, umo??liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo??liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez U??ytkownika ustawie?? i personalizacj? interfejsu U??ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U??ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umo??liwiaj?ce dostarczanie U??ytkownikom tre??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa??.

VII. W wielu przypadkach oprogramowanie s??u???ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy??lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy

VIII. Serwisu mog? dokona? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno??ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs??ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d?? informowa? o ich ka??dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U??ytkownika Serwisu. Szczegó??owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

IX. Operator Serwisu informuje, ??e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp??yn?? na niektóre funkcjonalno??ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.

X. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie?? przez wspó??pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wi?cej informacji na temat plików cookies dost?pnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przegl?darki internetowej.

 

Ochrona Danych w Miejskim Klubie Sportowym POLKOWICE

Ochrona Danych w Miejskim Klubie Sportowym POLKOWICE

Prawdopodobnie otrzymywali??cie Pa??stwo wiele wiadomo??ci email od firm i instytucji informuj?cych o aktualizacjach polityk prywatno??ci i zmianach UE dotycz?cych ochrony danych. Miejski Klub Sportowy POLKOWICE równie?? aktualizuje polityk? prywatno??ci: Zapewnia bardziej przejrzyste i szczegó??owe informacje na temat zbiorowych praw i obowi?zków w odniesieniu do prywatno??ci i danych osobowych. U??atwia Pa??stwu kontrol? nad informacjami, które Pa??stwo przekazuj? .  Poni??ej prezentuje si? wi?cej szczegó??ów na temat ??rodków, które zosta??y wprowadzone, aby Pa??stwa dane osobowe by??y bezpieczne. Zaktualizowana Polityka Prywatno??ci automatycznie wchodzi w ??ycie dla wszystkich u??ytkowników w dniu 25 maja 2018 roku. W zwi?zku z tym dalsze korzystanie z naszych us??ug od tej daty b?dzie podlega? temu obowi?zkowi.

Oficjalny tekst dotycz?cy RODO dost?pny poni??ej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&

Informacje dodatkowe:

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/

Odpowiedzialno??? za przetwarzanie danych

Administratorem Pa??stwa danych jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzib? w Polkowicach przy ul. D?browskiego 1A.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)  w Miejskim Klubie Sportowym POLKPOWICE jest Zdzis??aw Pólkowski. Mo??na si? z nim kontaktowa? codziennie telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722) w godzinach od 6:00 do 22:00,  za pomoc? poczty elektronicznej w dowolnym terminie: z.polkowski@compexpert.pl oraz pisemnie kieruj?c dokumenty na adres firmy:

Miejski Klub Sportowy POLKOWICE
ul. D?browskiego 1A
59-100 Polkowice
.

 

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych

Zbieramy okre??lone dane osobowe dotycz?ce: kandydatów do pracypracowników??wiadczeniu us??ugkontrahentów (fakturo biorców) / zleceniobiorcówmonitoringumarketingu.
Najcz???ciej spotykane typy informacji, które s?  zbierane, obejmuj?: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania,  nazwy firm, adresy e-mail, adresy IP, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, blogi, zdj?cia, informacje o p??atno??ciach, takie jak dane agent p??atno??ci, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obs??uga zapyta??, komentarze na forum, tre??ci, które s? nam polecane, aby udost?pnia? je na naszych stronach (takich jak opisy przedmiotów) i danych analityki internetowej. B?dziemy równie?? zbierane dane osobowe z wniosków o prac? (takich jak, twoje CV, sam formularz wniosku, list motywacyjny i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej). Poni??ej prezentuje si? klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.
 

Metody zbierania danych

Dane osobowe s? zbierane bezpo??rednio, gdy s? one nam przesy??ane b?d?? podawane bezpo??rednio, automatycznie podczas nawigacji po Stronach lub za po??rednictwem innych osób korzystaj?cych z us??ug powi?zanych z Witrynami. Pa??stwa dane osobowe s? gromadzone, gdy s? nam przekazywane, gdy dokonana zostanie rejestracja w systemie, zakupione zostan? us??ugi lub towary, dokonany zostanie zapis do newslettera, listy e-mailowej, przes??ana zostanie opinia, wype??niona zostanie ankieta lub formularz konkursowy.

Dane osobowe zbierane od innych

Zazwyczaj zbierane s? dane osobowe bezpo??rednio od Pa??stwa, jednak czasami zbierane s? pewne kategorie informacji osobistych z innych ??róde??. W szczególno??ci:
dane finansowe i / lub transakcyjne od dostawców us??ug p??atniczych z siedzib? w USA, Wielkiej Brytanii i Australii w celu przetworzenia transakcji;
zewn?trzni us??ugodawcy (np. Google, Facebook), którzy znajduj? si? w USA lub Wielkiej Brytanii, którzy mog? przekazywa? informacje o Pa??stwu, gdy wykonywane jest po???czenie lub logowanie na swoje konto z zewn?trznym dostawc?, który mo??e wysy??a? takie informacje, jak rejestracja i profil. Informacje s? ró??ne i s? kontrolowane przez tego us??ugodawc? lub autoryzowanego u??ytkownika za po??rednictwem ustawie?? prywatno??ci tego us??ugodawcy; i inne zewn?trzne ??ród??a , dzi?ki którym otrzymujemy dodatkowe informacje o Pa??stwu (w zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo), takie jak dane demograficzne, informacje o wykrywaniu oszustw i s? ???czone z informacjami, które posiadamy . Na przyk??ad ostrze??enia o oszustwach od dostawców us??ug, takich jak us??uga weryfikacji to??samo??ci. Otrzymywane s? równie?? informacje o dzia??aniach na platformach internetowych i poza nimi za po??rednictwem partnerstwa lub na temat Pa??stwa do??wiadcze?? i interakcji z naszymi partnerskimi sieciami reklamowymi. Otrzymujemy równie?? informacje o Pa??stwu jako posiadaczu praw od autorów stron trzecich.

Pliki cookie i analityka internetowa

Podczas odwiedzania naszych Witryn odnotowujemy pewne informacje, które s? zazwyczaj anonimowymi informacjami i nie ujawniaj? Pa??stwa to??samo??ci. Je??li s? Pa??stwo zalogowani na swoim koncie, niektóre z tych informacji mog? by? powi?zane z tym kontem. Mówimy o nast?puj?cych rodzajach informacji:
– Pa??stwa adres IP lub adres IP serwera proxy
– ???dana nazwa domeny;
– nazwa dostawcy us??ug internetowych jest czasami przechwytywana w zale??no??ci od konfiguracji po???czenia z Internetem;
– data i godzina wizyty na stronie internetowej;
– d??ugo??? sesji;
– strony, do których maj? Pa??stwo dost?p;
– ile razy korzystaj? Pa??stwo z naszej witryny w dowolnym miesi?cu;
– adres URL pliku, który jest przegl?dany i informacja z nim zwi?zana;
– strona internetowa, która odes??a??a Pa??stwa do naszych Witryn;
– system operacyjny, z którego korzysta Pa??stwa komputer.
Czasami  b?dziemy wykorzystywa? zewn?trzne firmy reklamowe do wy??wietlania reklam na podstawie wcze??niejszych odwiedzin naszych Witryn. Na przyk??ad, je??li odwiedzaj? Pa??stwo nasze witryny, mo??na pó??niej zobaczy? dodatek do naszych produktów i us??ug podczas odwiedzania innej witryny.

Zasady aktualizacji zasad Ochrony Danych Osobowych

Czasami konieczna b?dzie zmiana zasad Ochrony Danych Osobowych, aby mie? pewno???, ??e s? one zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi i wszelkimi zmianami  zarz?dzania prywatno??ci?. Gdy zasady z w/w powodów zostan? zmienione, wówczas umie??cimy stosowny zapis na stronie www i innych dokumentach. Kopia najnowszej wersji tych zasad b?dzie zawsze dost?pna na tej stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, ??e Administratorem przetwarzaj?cym Pa??stwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzib? w Polkowicach przy ul. D?browskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych mo??na si? skontaktowa? z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisz?c maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl b?d?? telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Pa??stwa dane osobowe b?d? przetwarzane w celu obecnej rekrutacji i przysz??ych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcze??niej rozporz?dzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.. Pa??stwa dane osobowe b?d? przechowywane przez okres obecnej i przysz??ych rekrutacji. Posiadaj? Pa??stwo prawo ???dania dost?pu do tre??ci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofni?cia zgody na przetwarzanie. Posiadaj? Pa??stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  je??eli uznaj? Pa??stwo, ??e przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pa??stwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozosta??ym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie obj?cie Pa??stwa procesem rekrutacji. Przetwarzanie podanych przez Pa??stwa danych osobowych b?dzie podlega??o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji b?dzie odbywa??o si? na zasadach okre??lonych w Regulaminie Rekrutacji. Konsekwencj? zautomatyzowanego przetwarzania b?dzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami do pracy.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, ??e Administratorem przetwarzaj?cym Pa??stwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzib? w Polkowicach przy ul. D?browskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych mo??na si? skontaktowa? z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisz?c maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Pa??stwa dane osobowe b?d? przetwarzane w celu zwi?zanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przytoczonego wcze??niej rozporz?dzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Odbiorc? Pa??stwa danych osobowych s? podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzaj?ce realizuj?ce us??ugi na rzecz Administratora, a tak??e podmioty dla których us??ugi realizuje Administrator, tylko w zakresie zwi?zanym z realizacj? tych us??ug . Pa??stwa dane osobowe b?d? przechowywane przez okres 50 lat. Posiadaj? Pa??stwo prawo ???dania dost?pu do tre??ci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania. Posiadaj? Pa??stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  je??eli uznaj? Pa??stwo, ??e przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pa??stwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych mo??e skutkowa? brakiem mo??liwo??ci wype??nienia obowi?zków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie b?dzie podlega??o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna przy ??wiadczeniu us??ug

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, ??e Administratorem przetwarzaj?cym Pa??stwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzib? w Polkowicach przy ul. D?browskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych mo??na si? skontaktowa? z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisz?c maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl b?d?? telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722) . Pa??stwa dane osobowe b?d? przetwarzane w celu realizacji us??ugi gwarancyjnej lub reklamacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorc? Pa??stwa danych osobowych s? podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzaj?ce wspó??pracuj?ce z Administratorem przy realizacji celu przetwarzania.  Pa??stwa dane osobowe b?d? przechowywane przez okres 4 lat. Posiadaj? Pa??stwo prawo ???dania dost?pu do tre??ci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania. Posiadaj? Pa??stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  je??eli uznaj? Pa??stwo, ??e przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Pa??stwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych b?dzie skutkowa? brakiem mo??liwo??ci realizacji us??ugi gwarancyjnej lub reklamacyjnej. Przetwarzanie nagra?? nie b?dzie podlega??o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dla klientów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych), ??e Administratorem przetwarzaj?cym Pa??stwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzib? w Polkowicach przy ul. D?browskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych mo??na si? skontaktowa? z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisz?c maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Pa??stwa dane osobowe b?d? przetwarzane w celu dope??nienia obowi?zków okre??lonych w przepisach prawa. Przys??uguje Pani/Panu prawo dost?pu do tre??ci danych oraz ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, a tak??e prawo sprzeciwu, za???dania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak równie?? prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych.). Pa??stwa dane osobowe b?d? przechowywane przez okres  wynikaj?cy z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.z pozn. zm.). Posiadaj? Pa??stwo prawo ???dania dost?pu do tre??ci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania. Posiadaj? Pa??stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  je??eli uznaj? Pa??stwo, ??e przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezb?dne do skorzystania z us??ug. W przypadku niepodania danych nie b?dzie mo??liwe rozpatrzenia w.w wniosku. Przetwarzanie nie b?dzie podlega??o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa? danych osobowych do pa??stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (fakturo biorców) / zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, ??e Administratorem przetwarzaj?cym Pa??stwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzib? w Polkowicach przy ul. D?browskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych mo??na si? skontaktowa? z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisz?c maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl b?d?? telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Pa??stwa dane osobowe b?d? przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcze??niej rozporz?dzenia, w zakresie wynikaj?cym z przepisów skarbowo- finansowych. Odbiorc? Pani(a) danych osobowych s? podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzaj?ce realizuj?ce us??ugi na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego POLKOWICE z siedzib? w Polkowicach przy ul. D?browskiego 1A.  Pa??stwa dane osobowe b?d? przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiadaj? Pa??stwo prawo ???dania dost?pu do tre??ci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania. Posiadaj? Pa??stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  je??eli uznaj? Pa??stwo, ??e przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Pa??stwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak??e odmowa podania danych mo??e skutkowa? odmow? zawarcia umowy lub jej rozwi?zaniem. Przetwarzanie podanych przez Pa??stwa danych osobowych nie b?dzie podlega??o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, ??e Administratorem przetwarzaj?cym Pa??stwa dane osobowe w ramach monitoringu firmowego jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzib? w Polkowicach przy ul. D?browskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych mo??na si? skontaktowa? z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisz?c maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl b?d?? telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Pa??stwa dane osobowe b?d? przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpiecze??stwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  to jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Zapisy z monitoringu  przechowywane b?d? w okresie nie d??u??szym ni?? 30 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dost?pu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przys??uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego je??eli uzna, ??e przetwarzanie narusza przepisy RODO. Przetwarzanie nagra?? nie b?dzie podlega??o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wi?cej informacji o monitoringu wizyjnym, poczty elektronicznej i floty dost?pne poni??ej:

https://alebank.pl/rodo-trasa-samochodu-sluzbowego-pod-kontrola-pracodawcy/

https://www.pit.pl/aktualnosci/monitoring-w-zakladzie-pracy-nowe-prawa-i-obowiazki-pracodawcy-zwiazane-z-rodo-915152

http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/a/rodo-co-bedzie-mogl-pracodawca-szef-zajrzy-do-twojej-komorki-i-skrzynki-pocztowej,13121329/

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1122959,rodo-monitoring-pracownikow-a-ochrona-danych-osobowych.html

Klauzula informacyjna dla marketingu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, ??e Administratorem przetwarzaj?cym Pa??stwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzib? w Polkowicach przy ul. D?browskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych mo??na si? skontaktowa? z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisz?c maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl b?d?? telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Pa??stwa dane osobowe b?d? przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani(a) dane osobowe b?d? przechowywane do momentu odwo??ania zgody na przetwarzanie. Posiadaj? Pa??stwo prawo ???dania dost?pu do tre??ci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofni?cia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadaj? Pa??stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  je??eli uznaj? Pa??stwo, ??e przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Pa??stwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych b?dzie skutkowa? brakiem mo??liwo??ci otrzymywania ofert marketingowych. Przetwarzanie nagra?? nie b?dzie podlega??o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Pa??stwa dane b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równie?? w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji b?dzie odbywa??o si? na zasadach okre??lonych w Regulaminie Dzia??a?? Marketingowych a konsekwencj? takiego przetwarzania b?dzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej. 

Ciekawe zagadnienia dotycz?ce RODO

Czy warto publikowa? zdj?cia i filmy?

Ekspertka od RODO Paulina Podsiad??a z wroc??awskiego Biura Bezpiecze??stwa Danych poinformowa??a, ??e je??eli na podstawie umieszczonego nagrania lub zdj?cia jeste??my w stanie zidentyfikowa? osob? (zw??aszcza je??eli okre??lonym pojazdem porusza si? co do zasady jedna i ta sama osoba), to dane w postaci marki, modelu i numerów rejestracyjnych mog? stanowi? dane osobowe i w takiej sytuacj? b?d? mia??y do nich zastosowanie przepisy RODO. Osoba, która uzna, ??e taka publikacja narusza jej dobra osobiste, b?dzie mog??a wyst?pi? z ???daniem zap??aty odszkodowania (zado???uczynienia) za naruszenie dóbr osobistych.

??ród??o i pe??ny tekst:

https://moto.wp.pl/publikacja-zdjec-z-widocznymi-tablicami-rejestracyjnymi-czy-w-obliczu-rodo-to-legalne-6254935893620865a

Mity dotycz?ce RODO

Pe??ny tekst:

http://materialy.freshmail.pl/promocja/rodo_mylo_freshmail.pdf

Fakty i mity o RODO

“Mitem jest to, ??e 25 maja 2018 r. obudzimy si? w zupe??nie nowej rzeczywisto??ci. Polski system ochrony danych osobowych ma ju?? 20 lat. Rozwi?zania s??u???ce ochronie prywatno??ci od dawna powinny by? sta??ym elementem kultury organizacyjnej wszystkich polskich przedsi?biorstw i instytucji – mówi dr Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych. – RODO nie czyni ochrony danych trudniejsz?. Przeciwnie, jest doskona??? okazj?, by uporz?dkowa? wszystkie procesy. W wielu obszarach u??atwia te?? dzia??anie, z jednej strony daj?c administratorom danych wi?ksz? samodzielno??? i elastyczno???, a z drugiej uspójniaj?c system tej ochrony na obszarze ca??ej Unii Europejskiej.”

Pe??ny tekst:

http://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/570885,fakty-i-mity-o-rodo.html

RODO w O??rodkach Pomocy Spo??ecznej

http://prawodlasamorzadu.pl/2017-10-06-stosowanie-rodo-w-gminnym-osrodku-pomocy-spolecznej

S??ownik poj?? dotycz?cych Ochrony danych Osobowych

Ryzyko – mo??liwo??? zaistnienia zdarzenia, które b?dzie mia??o wp??yw na realizacj? za??o??onych celów. Ryzyko jest mierzone wp??ywem (skutkami) i prawdopodobie??stwem wyst?pienia”.  W przypadku ryzyka naruszenia praw i wolno??ci osób, których dane dotycz?, celem b?dzie ochrona tych praw i wolno??ci.

Szacowanie ryzyka – ca??o??ciowy proces identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka oraz oceny ryzyka (definicja przyj?ta zgodnie z norm? PN-ISO/IEC 25005:2011)

Identyfikacja ryzyka – jest to czynno??? polegaj?ca na okre??leniu, co mo??e si? zdarzy? (kiedy, gdzie, jak i dlaczego) i spowodowa? strat?.

Kryteria akceptacji ryzyka – s? to kryteria, które okre??laj? dopuszczalno??? danego ryzyka. Zwykle definiuje si? je poprzez warto??? progow?, np. przy przedzia??ach ryzyka 0-2, 3-5 oraz 6-8, akceptowaln? warto??ci? jest ryzyko tylko w zakresie 0-2.

Kryteria oceny ryzyka – s? to kryteria, które okre??laj? poziomy odniesienia, wzgl?dem których okre??la si? wa??no??? ryzyka.

Podatno??? – jest to s??abo???, która mo??e by? wykorzystana przez zagro??enie, powoduj?c niekorzystne skutki, np. luka w systemie informatycznym.

Zabezpieczenie – jest to ??rodek, którego celem jest zmniejszenie ryzyka poprzez obni??enie prawdopodobie??stwa zrealizowania zagro??enia (czyli wykorzystania istniej?cej podatno??ci) lub te?? minimalizacj? potencjalnych strat zwi?zanych ze zrealizowanym zagro??eniem, np. program antywirusowy, drzwi antyw??amaniowe, stosowanie procedury bezpiecze??stwa.

Zagro??enie – jest to ??ród??o potencjalnej szkody, np. zagro??enie naruszenia integralno??ci danych.

Proces przetwarzania danych osobowych – zespó?? operacji (czynno??ci) wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w celu osi?gni?cia okre??lonego celu przetwarzania.

Operacja przetwarzania danych osobowych – ka??da czynno??? wykonywana na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz?dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl?danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes??anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost?pnianie, dopasowywanie lub ???czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Anonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie mo??na ich by??o przypisa? konkretnej osobie, której dane dotycz?, za pomoc? dodatkowych informacji lub wszelkich innych ??rodków, jakimi dysponuje administrator lub podmiot przetwarzaj?cy. Zabieg ten ma charakter trwa??y i nieodwracalny, powoduj?cy, ??e po jego przeprowadzeniu nie mamy do czynienia z danymi osobowymi.

Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie mo??na ich by??o ju?? przypisa? konkretnej osobie, której dane dotycz?, bez u??ycia dodatkowych informacji. Te dodatkowe informacje s? przechowywane osobno i s? obj?te ??rodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemo??liwiaj?cymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub mo??liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przeciwie??stwie do anonimizacji, której skutkiem jest nieodwracalne uniemo??liwienie identyfikacji osoby, pseudonimizacja jest procesem odwracalnym.

Grupa Robocza Art. 29 – Grupa Robocza Art. 29 to powo??any na mocy Dyrektywy 95/46 zespó?? roboczy do spraw ochrony osób fizycznych maj?cy charakter doradczy i dzia??aj?cy w sposób ca??kowicie niezale??ny. Jej misj? jest s??u??enie rad? Komisji Europejskiej, i przyczynianie si? do jednolitego stosowania przepisów krajowych przyj?tych na mocy dyrektywy. Grup? tworz? przedstawiciele krajowych organów nadzorczych, przedstawiciele organów ustanowionych dla instytucji i organów unijnych (po jednym dla ka??dej z instytucji i organu) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Dzia??ania Grupy sprowadzaj? si? g??ównie do wydawania niemaj?cych mocy wi????cej zalece??, rekomendacji oraz opinii w sprawach unijnych aktów normatywnych z zakresu ochrony prywatno??ci.

RODO – Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych), które b?dzie stosowane od 25 maja 2018 r.; jego celami s? skuteczna ochrona podstawowych praw i wolno??ci osób fizycznych, w szczególno??ci prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz uregulowanie zasad i zapewnienie swobodnego przep??ywu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie sta??a temu na przeszkodzie.

COOKIES (CIASTECZKA)

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysy??ane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urz?dzeniu ko??cowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przegl?dania stron internetowych. W  „cookies”, sk??adaj?cych si? z szeregu liter i cyfr, znajduj? si? ró??ne informacje niezb?dne do prawid??owego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagaj?cych autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Autor opracowania:

Dr in??. Zdzis??aw Pólkowski

??ród??a:

Mariusz Mucha, Ochrona Danych Osobowych, materia??y autorskie- zgoda autora

http://getsolution.pl/szkolenie/ochrona_danych_osobowych-52

https://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf

https://www.gov.pl/documents/31305/436699/RODO.pdf/9b7e519b-0d5c-1ef8-4caf-02f8d247aa1d

https://odo24.pl/pobierz-rodo

http://bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/11372/Deloitte_Przewodnik_po_Ochronie_Danych_Osobowych_RODO.pdf

https://giodo.gov.pl/pl/536

http://cloudcommunityeurope.pl/wp-content/uploads/2018/02/Przewodnik-po-RODO.pdf

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Audyt_RODO_-_ochrona_danych_osobowych/$FILE/RODO-ulotka.pdf

http://getsolution.pl/

https://niebezpiecznik.pl/

https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/pseudonimizacja-wedlug-rodo-o-czym-nalezy-wiedziec

http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-karne/oszustwo-nigeryjskie.html

GALERIA
<a href="galeria,3,2017.05.27-LIGA-SZK-EK-KOLARSKICH-III-edycja-Jerzmanowa.html" title="2017.05.27 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, III edycja - Jerzmanowa"><div class="tlo_main"><div class="tlo">2017.05.27 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, III edycja - Jerzmanowa</div></div></a> <a href="galeria,2,2017.05.13-LIGA-SZK-EK-KOLARSKICH-II-edycja-LUBIN.html" title="2017.05.13 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, II edycja - LUBIN"><div class="tlo_main"><div class="tlo">2017.05.13 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, II edycja - LUBIN</div></div></a> <a href="galeria,1,2017.04.22-LIGA-SZK-EK-KOLARSKICH-I-edycja-POLKOWICE.html" title="2017.04.22 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, I edycja - POLKOWICE"><div class="tlo_main"><div class="tlo">2017.04.22 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, I edycja - POLKOWICE</div></div></a>
SPONSORZY