Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostepu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka Cookies

I. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ??adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

II. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno??ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.

III. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu cccpolkowice.pl z siedzib? pod adresem Miejski Klub Sportowy Polkowice, ul. D?browskiego 1A, 59-100 Polkowice

IV. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

a) dostosowania zawarto??ci stron internetowych Serwisu do preferencji U??ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno??ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U??ytkownika Serwisu i odpowiednio wy??wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U??ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci;

c) utrzymanie sesji U??ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has??a;

V. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „sta??e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy???czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta??e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U??ytkownika.

VI. W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

a) „niezb?dne” pliki cookies, umo??liwiaj?ce korzystanie z us??ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us??ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies s??u???ce do zapewnienia bezpiecze??stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu??y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajno??ciowe” pliki cookies, umo??liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo??liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez U??ytkownika ustawie?? i personalizacj? interfejsu U??ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U??ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umo??liwiaj?ce dostarczanie U??ytkownikom tre??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa??.

VII. W wielu przypadkach oprogramowanie s??u???ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy??lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy

VIII. Serwisu mog? dokona? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno??ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs??ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d?? informowa? o ich ka??dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U??ytkownika Serwisu. Szczegó??owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

IX. Operator Serwisu informuje, ??e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp??yn?? na niektóre funkcjonalno??ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.

X. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie?? przez wspó??pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wi?cej informacji na temat plików cookies dost?pnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przegl?darki internetowej.

 

Wyniki

Wyniki zawodników sekcji kolarskiej

MKS POLKOWICE w sezonie 2018


04.03.2018 r. – Jelenia Góra (wy??cig prze??ajowy CX)

1 m. Jakub PRZYBYSZ

2 m. Weronika STROCZY??SKA

3 m. MKS POLKOWICE w klasyfikacji dru??ynowej

 

10.03.2018 r. – Kalisz (MTB)

1 m. Jakub PRZYBYSZ

           

14.04.2018 r. – Borek k/G??ogowa (MTB)  

1 m. Weronika STROCZY??SKA

1 m. Jakub PRZYBYSZ

2 m. Nikola TEODORIDIS

 

21.04.2018 r. – Polkowice (MTB)

1 m. Nikola TEODORIDIS

1 m. Jakub PRZYBYSZ

2 m. Weronika STROCZY??SKA

3 m. Kacper GRUDZIE??

                 

22.04.2018 r. – Nowa Ruda (szosa)

2 m. Jakub PRZYBYSZ

 

03.05.2017 r. – Kórnik (MMM MTB)

2 m. Jakub PRZYBYSZ         

 

18-20.05.2018 r. – Strzelce Kraje??skie (MMM szosa)

1 m. Jakub PRZYBYSZ

3 m. Jakub PRZYBYSZ

                                        

26.05.2018 r. – Jerzmanowa (MTB)

1 m. Weronika STROCZY??SKA

2 m. Nikola TEODORIDIS    

 

27.05.2018 r. – Podgórzyn (szosa)

1 m. Jakub PRZYBYSZ

2 m. Natalia HNATYSZAK

                                                          

24.06.2018 r. – Gryfów ??l?ski (MTB)

1 m. Wojciech ST?PIE??

2 m. Jakub PRZYBYSZ

3 m. Natalia HNATYSZAK

 

14.07.2018 r. – Wa??brzych (MTB)  

1 m. Jakub PRZYBYSZ

         

15.08.2018 r. – Kowary (szosa)

1 m. Jakub PRZYBYSZ

2 m. Micha?? JASKOT

3 m. Natalia HNATYSZAK

3 m. Antoni KRYSZTOPOLSKI

 

18.08.2018 r. – Wa??brzych (szosa)

1 m. Micha?? JASKOT

1 m. Natalia HNATYSZAK

 

22.08.2018 r. – Oleszna (MTB)

1 m. Jakub PRZYBYSZ

3 m. Jakub KIELIN

 

23-25.08.2018 r. – Wa??brzych (GSMP szosa)

5 m. Micha?? JASKOT

 


MKS POLKOWICE w sezonie 2017

W okresie od 9 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. zawodnicy klubu wzi?li udzia?? w 29 ogólnopolskich wy??cigach kolarskich osi?gaj?c nast?puj?ce wyniki w swoich kategoriach wiekowych:

 • 19.02.2017 r. – Pozna?? (wy??cig prze??ajowy CX)

1 m. KIERAT Wiktoria

1 m. ST?PIE?? Wojciech

2 m. JASKOT Micha??

 • 4.03.2017 r. – Jelenia Góra (wy??cig prze??ajowy CX)      

1 m. KIERAT Wiktoria

 • 18.03.2017 r. – Kalisz (MTB)         

1 m. MARCINIAK Marcin

1 m. KIERAT Wiktoria

1 m. ST?PIE?? Wojciech

2 m. RELICH ?ukasz

2 m. PUNIACH Bartosz

3 m. PIELECH Adrian

 3 m. JASKOT Micha??

 • 31.03.-1.04.2017 r. – Tarnogóra k/Le??ajska (MTB El. OOM I)

3 m. KIERAT Wiktoria

 • 2.04.2017 r. – Rydzyna (MTB KE)           

 2 m. PIELECH Adrian

3 m. KICAJ Marcel

 • 7-9.04.2017 r. – Bia??ystok (PP MTB XCO, El. OOM II)

3 m. KIERAT Wiktoria

                 

 • 8.04.2017 r. – Mi?kinia (I MTB BM)        

1  m. PRZYBYSZ Jakub

1 m. HNATYSZAK Natalia

3 m. STROCZY??SKA Weronika

3 m. KICAJ Marcel

1 m. MKS Polkowice w klasyfikacji dru??yn m??odzie??owych.

 • 22.04.2017 r. – Polkowice, Liga Szkó??ek Kolarskich

1 m. KICAJ Tymoteusz

1 m. STROCZY??SKA Weronika

2 m. MARCINIAK Marcin

3 m. RYSZTOFIAK Julia

3 m. PRZYBYSZ Jakub  

 • 29-30.04.2017 r. – Lublin (PP MTB XCO, El. OOM III)          

3 m. KIERAT Wiktoria

 • 30.04.2017 r. – ??erków (MTB KE)           

3 m.  PIELECH Adrian

 • 6.05.2017 r. – Polanica Zdrój (II MTB BM)

1 m. HANTYSZAK Natalia

1 m. PRZYBYSZ Jakub

 • 6-7.05.2017 r. – Wa??brzych (PP MTB)

W zawodach udzia?? wzi???o 3 zawodników.                                      

 • 13.05.2017 r. – Lubin, Liga Szkó??ek Kolarskich 

1 m. STROCZY??SKA Weronika

2 m. KRYSZTOFIAK Julia

2 m. KICAJ Tymoteusz

2 m. PRZYBYSZ Jakub

3 m. DZIEDZIC Bartosz

 • 14.05.2017 r. – Zielona Góra (MTB El. OOM)

1 m. KIERAT Wiktoria                   

 • 27.05.2017 r. – Jerzmanowa, Liga Szkó??ek Kolarskich  

2 m. STROCZY??SKA Weronika

2 m. PRZYBYSZ Jakub

3 m. KRYSZTOFIAK Julia

3 m. KICAJ Tymoteusz

 • 28.05.2017 r. – Podgórzyn (kryterium uliczne)

1 m. KIERAT Wiktoria                         

 • 2-3.06.2017 r. – Niwki, Szczedrzyk, Turawa (szosa, El. OOM) 

2 m. JASKOT Micha??

 • 4.06.2017 r. – Jelenia Góra (MTB BM)

1 m. KIERAT Wiktoria

2 m. MKS Polkowice w klasyfikacji dru??yn m??odzie??owych                                              

 • 16-18.06. 2017 r. – Chrzypsko Wielkie (szosa, El. OOM)          

2 m. KIERAT Wiktoria

 • 24.06.2017 r. – Przedmo??cie, Liga Szkó??ek Kolarskich

1 m. PRZYBYSZ Jakub

2 m. STROCZY??SKA Weronika

 • 25.06.2017 r. – Gryfów ??l?ski (MTB XCT, MD??l.)

1 m. PRZYBYSZ Jakub

1 m. KIERAT Wiktoria

1 m. ST?PIE?? Wojciech

2 m. HANTYSZAK Natalia

 • 30.06.-1.07.2017 r. – Strzelce Kraje??skie (szosa, El. OOM)

1 m. KIERAT Wiktoria  

 • 8.07.2017 r. – Szklarska Por?ba (V UCI MTB BM)

1 m. KIERAT Wiktoria

2 m. HNATYSZAK Natalia

2 m. PRZYBYSZ Jakub

3 m. ST?PIE?? Wojciech

1 m. MKS Polkowice w klasyfikacji dru??yn m??odzie??owych.

 • 19.08.2017 r. – Szklarska Por?ba (szosa) 

1 m. KIERAT Wiktoria

3 m. PRZYBYSZ Jakub

 • 25-27.08 Wysowa Zdrój (Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski)

4 m. KIERAT Wiktoria

5 m. JASKOT Micha??

 

Wyniki zawodników sekcji kolarskiej

MKS POLKOWICE w sezonie 2016

za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Poprzez udzia?? we wspó??zawodnictwie sportowym w dyscyplinie kolarstwo zawodnicy startuj?cy w ogólnopolskich zawodach osi?gn?li wysokie lokaty, staj?c 99 razy na podium (36 razy zajmuj?c pierwsze miejsca, 29 razy drugie i 34 razy trzecie miejsce
na podium).

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r. zawodnicy klubu wzi?li udzia??
w 42  ogólnopolskich wy??cigach kolarskich osi?gaj?c nast?puj?ce wyniki w swoich kategoriach wiekowych:

 • 9 stycznia 2016 r. – Dolsk, MTB XCM

1 m. – KIERAT Wiktoria

1 m. – JASKOT Micha??

2 m. – ST?PIE?? Wojciech

 • 14 lutego 2016 r. – Biedrusko, MTB XCM

1 m. – KIERAT Wiktoria

1 m. – ST?PIE?? Wojciech

1 m. – D?BROWSKI Maciej

2 m. – WIERZYCKI Micha??

3 m. – RELICH ?ukasz

 • 21 lutego 2016 r. – W?growiec, (wy??cig prze??ajowy CX)

1 m. – KIERAT Wiktoria

1 m. – ST?PIE?? Wojciech

2 m. – JASKOT Micha??

 • 28 lutego 2016 r. – Murowana Go??lina, MTB XCM

1 m. – KIERAT Wiktoria

1 m. – D?BROWSKI Maciej

2 m. – WIERZYCKI Micha??

2 m. – JASKOT Micha??

3 m. – ST?PIEN Wojciech

 • 5 marca 2016 r. – Jelenia Góra, Mistrzostwa Dolnego ??l?ska w kolarstwie prze??ajowym

3 m. – KIERAT Wiktoria

3 m. – ST?PIE?? Wojciech

 • 10 kwietnia 2016 r. – Zielona Góra (MTB XC, eliminacje OOM)

1 m. – KIERAT Wiktoria

 • 16-17 kwietnia 2016 r. – Le??ajsk (MTB XC, eliminacje OOM)

2 m. – KIERAT Wiktoria

3 m. – JASKOT Micha??

 • 16 kwietnia 2016 r. - Mi?kinia (Bike Maraton MTB XCM)

2 m. – MKS POLKOWICE w klasyfikacji dru??yn m??odzie??owych

 • 17 kwietnia 2016 r. - Rydzyna (Kaczmarek Electric MTB XCM)

1 m. – BIELECKA Gabriela

3 m. – TYMOFIEJEW Adrian

3 m. – D?BROWSKI Maciej

 • 22-23 kwietnia 2016 r. – Bia??ystok (Puchar Polski MTB XCO 1 edycja, El. OOM)

2 m. – KIERAT Wiktoria

 • 30 kwietnia 2016 r. – Jelenia Góra (kryterium uliczne)

1 m. – KIERAT Wiktoria

1 m. – MARCINIAK Marcin

2 m. – ST?PIE?? Wojciech

 • 1 maja 2016 r. – Przesieka, Czasówka Sudecka Górska  (szosa)

1 m. – KIERAT Wiktoria

2 m. – JASKOT Micha??

3 m. – ST?PIE?? Wojciech

 • 7 maja 2016 r. – Polanica Zdrój (Bike Maraton MTB XCM)

1 m. – KIERAT Wiktoria

2 m. – MKS POLKOWICE w klasyfikacji dru??yn m??odzie??owych

 • 15 maja 2016 r. - Zielona Góra (Kaczmarek Electric MTB XCM)

2 m. – TYMOFIEJEW Adrian

3 m. – KICAJ Marcel

3 m. – BIELECKA Gabriela

 • 20-21 maja 2016 r. – Ostrzyce, (MTB XC, eliminacje OOM)

3 m. – KIERTA Wiktoria

 • 21 maja 2016 r. – Zdzieszowice (Bike Maraton MTB XCM)

1 m. – BIELECKA Gabriela

3 m. – D?BROWSKI Maciej

3 m. – PIELECH Adrian

3 m. – TYMOFIEJEW Adrian

3 m. – MKS POLKOWICE w klasyfikacji dru??yn m??odzie??owych

 • 29 maja 2016 r. – Nowa Ruda, Mistrzostwa Dolnego ??l?ska MTB XC

3 m. – PRZYBYSZ Jakub

 • 4 czerwca 2016 r. – Wa??brzych (Bike Maraton MTB XCM)

1 m. – BIELECKA Gabriela

2 m. – TYMOFIEJEW Adrian

2 m. – MKS POLKOWICE w klasyfikacji dru??yn m??odzie??owych

 • 4-5 czerwca 2016 r. – Tuchów, (Puchar Polski MTB XCO 3 edycja, El. OOM)

3 m. – KIERTA Wiktoria

 • 11 czerwca 2016 r. - Je??ów Sudecki, Czasówka Sudecka Górska (szosa)

1 m. – KIERAT Wiktoria

3 m. – BIELECKA Gabriela

1 m. – ST?PIE?? Wojciech

2 m. – JASKOT Micha??

3 m. – TYMOFIEJEW Adrian

 • 12 czerwca 2016 r. – Podgórzyn (kryterium uliczne)

1 m. – MARCINIAK Marcin

2 m. – KIERAT Wiktoria

 • 19 czerwca 2016 r. - Kargowa (Kaczmarek Electric MTB XCM)

1 m. – BIELECKA Gabriela

1 m. – KICAJ Marcel

1 m. – JAKUBOWSKI Grzegorz

2 m. – HILDEBRANT Karol

2 m. – KOZINA Karol

2 m. – D?BROWSKI Maciej

3 m. – WIERZYCKI Micha??

 • 26 czerwca 2016 r. - Gryfów ??l?ski, Mistrzostwa Dolnego ??l?ska MTB XCT

1 m. – KIERAT Wiktoria

2 m. – JASKOT Micha??

2 m. – DABROWSKI Maciej

3 m. – WIERZYCKI Micha??

3 m. – ST?PIE?? Wojciech

3 m. – KOZINA Karol

 • 3 lipca 2016 r. - Lubrza (Kaczmarek Electric MTB XCM)

1 m. – KIERAT Wiktoria

1 m. – JAKUBOWSKI Grzegorz

1 m. – ST?PIE?? Wojciech

2 m. – JASKOT Micha??

2 m. – BIELECKA Gabriela

3 m. – PASZEK Patrycja

3 m. – RELICH ?ukasz

 • 7 lipca 2016 r. – Sobótka (M??odzie??owa Liga Kolarska)

1 m. – MARCINIAK Marcin

2 m. – ST?PIEN Micha??

3 m. – MARAS Adrian

 • 9 lipca 2016 r. – Szklarska Por?ba (Bike Maraton MTB XCM)

2 m. – PASZEK Patrycja

3 m. – BIELECKA Gabriela

 • 23 lipca 2016 r. - Bielawa (Bike Maraton MTB XCM)

1 m. – BIELECKA Gabriela

1 m. – PASZEK Patrycja

3 m. – KICAJ MARCEL

3 m. – WIERZYCKI Micha??

1 m. – MKS POLKOWICE w klasyfikacji dru??yn m??odzie??owych

 • 22-23 lipca 2016 r. – Boguszów-Gorce, MTB FINA? OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY M?ODZIE??Y

4 m. – KIERAT Wiktoria

 • 28 lipca 2016 r. – Sobótka (M??odzie??owa Liga Kolarska)

1 m. – KICAJ Tymoteusz

2 m. – MARCINIAK Marcin

3 m. – MARAS Adrian

 • 4 sierpnia 2016 r. – Sobótka (M??odzie??owa Liga Kolarska)

1 m. - MARCINIAK Marcin

3 m. – SWINARSKI Aleksander

 • 6 sierpnia 2016 r. – Gr?bocice (szosa)

1 m. – KIERAT Wiktoria

3 m. – JASKOT Micha??

 • 7 sierpnia 2016 r. – Obiszów (Bike Maraton MTB XCM)

1 m. – KIERAT Wiktoria

2 m. – PASZEK Patrycja

2 m. – D?BROWSKI Maciej

3 m. – WIERZYCKI Micha??

2 m. – MKS POLKOWICE w klasyfikacji dru??yn m??odzie??owych

 • 12-13 sierpnia 2016 r. – S??awno, (Puchar Polski MTB XCO  7 edycja)

4 m. – KIERAT Wiktoria

 • 20 sierpnia 2016 r. – Jaworzyna ??l?ska (MTB XC)

1 m. – KIERAT Wiktoria

 • 21 sierpnia 2016 r. – Orawka (MTB XC)

2 m. – KIERAT Wiktoria

 • 25-27 sierpnia 2016 r. – Wysowa Zdrój, Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski

6 m. – KIERAT Wiktoria

 

Archiwum - sezon 2015

GALERIA
<a href="galeria,3,2017.05.27-LIGA-SZK-EK-KOLARSKICH-III-edycja-Jerzmanowa.html" title="2017.05.27 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, III edycja - Jerzmanowa"><div class="tlo_main"><div class="tlo">2017.05.27 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, III edycja - Jerzmanowa</div></div></a> <a href="galeria,2,2017.05.13-LIGA-SZK-EK-KOLARSKICH-II-edycja-LUBIN.html" title="2017.05.13 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, II edycja - LUBIN"><div class="tlo_main"><div class="tlo">2017.05.13 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, II edycja - LUBIN</div></div></a> <a href="galeria,1,2017.04.22-LIGA-SZK-EK-KOLARSKICH-I-edycja-POLKOWICE.html" title="2017.04.22 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, I edycja - POLKOWICE"><div class="tlo_main"><div class="tlo">2017.04.22 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, I edycja - POLKOWICE</div></div></a>
SPONSORZY