Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostepu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka Cookies

I. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ??adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

II. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno??ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.

III. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu cccpolkowice.pl z siedzib? pod adresem Miejski Klub Sportowy Polkowice, ul. D?browskiego 1A, 59-100 Polkowice

IV. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

a) dostosowania zawarto??ci stron internetowych Serwisu do preferencji U??ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno??ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U??ytkownika Serwisu i odpowiednio wy??wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U??ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci;

c) utrzymanie sesji U??ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has??a;

V. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „sta??e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy???czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta??e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U??ytkownika.

VI. W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

a) „niezb?dne” pliki cookies, umo??liwiaj?ce korzystanie z us??ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us??ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies s??u???ce do zapewnienia bezpiecze??stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu??y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajno??ciowe” pliki cookies, umo??liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo??liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez U??ytkownika ustawie?? i personalizacj? interfejsu U??ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U??ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umo??liwiaj?ce dostarczanie U??ytkownikom tre??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa??.

VII. W wielu przypadkach oprogramowanie s??u???ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy??lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy

VIII. Serwisu mog? dokona? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno??ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs??ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d?? informowa? o ich ka??dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U??ytkownika Serwisu. Szczegó??owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

IX. Operator Serwisu informuje, ??e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp??yn?? na niektóre funkcjonalno??ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.

X. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie?? przez wspó??pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wi?cej informacji na temat plików cookies dost?pnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przegl?darki internetowej.

 

Wyniki - Sezon 2015
 • 18 kwietnia 2015 r. – Bia??ystok, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

5 m. – Micha??a JASKOT (kat. M??odzik)

 

 • 26 kwietnia 2015 r. – Wschowa, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

1 m. – Maciej D?BROWSKI (kat. Junior)

2 m. – Micha?? WIERZYCKI (kat. Junior)

2 m. – Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

4 m. – Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

 

 • 9 maja 2015 r. – Zielona Góra, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

6 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

 

 • 10 maja 2015 r. – Zielona Góra, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

1 m. – Maciej D?BROWSKI (kat. Junior)

3 m. – Micha?? WIERZYCKI (kat. Junior) 

 

 • 17 maja 2015 r. – Nowa Ruda, Mistrzostwa Dolnego ??l?ska MTB XCO

3 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

3 m. – Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

4 m. – Maciej D?BROWSKI (kat. Junior)

5 m. – Micha?? WIERZYCKI (kat. Junior)

 

 • 23 maja 2015 r. – Strzelce Kraje??skie, Mi?dzywojewódzkie Mistrzostwa M??odzików (szosa)

4 m. Micha?? JASKOT – (kat. M??odzik)

 

 • 24 maja 2015 r. – Sulechów, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

3 m. – Maciej D?BROWSKI (kat. Junior)

5 m. – Micha?? WIERZYCKI (kat. Junior)

 

 • 30 maja 2015 r. – Ostrzyce, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

2 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

 • 31 maja 2015 r. – Turów/gmina G??ogów, Sprandiada MTB

1 m. Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

1 m. Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

3 m. Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

4 m. Wojciech ST?PIEN (kat. Junior m??odszy)

6 m. Szymon WABIK (kat. Junior m??odszy)

 

 • 6 czerwca 2015 r. – Je??ów Sudecki, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski (szosa)

2 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

3 m. – Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

 

 • 14 czerwca 2015 r. – Kargowa, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

1 m. – Michal JASKOT (kat. M??odzik)

1 m. – Gabriela BIELECKA (kat. M??odziczka)

2 m. – Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

3 m. – Maciej D?BROWSKI (kat. Junior)

4 m. – Micha?? WIERZYCKI (kat. Junior)

6 m. – Wojciech ST?PIE?? (kat. Junior m??odszy)

 

 • 21 czerwca 2015 r. – Dzikowiec k/Nowej Rudy, Mi?dzywojewódzkie Mistrzostwa M??odzików MTB XCO

3 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

3 m. – Micha?? WIERZYCKI (kat. Junior)

4 m. – Maciej D?BROWSKI (kat. Junior)

4 m. – Wojciech ST?PIE?? (kat. Junior m??odszy)

6 m. – ?ukasz Relich (kat. Junior m??odszy)

 

 • 27 czerwca 2015 r. – Jaworzyna ??l?ska, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

3 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

6 m. – Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

 

 • 28 czerwca 2015 r. – Gryfów ??l?ski, Mistrzostwa Dolnego ??l?ska MTB XCT

1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

3 m. – Maciej D?BROWSKI (kat. Junior)

4 m. – Wojciech ST?PIE?? (kat. Junior m??odszy)

5 m. – Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

 

 • 5 lipca 2015 r. – Lubrza, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

2 m. – Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

3 m. – Wojciech ST?PIE?? (kat. Junior m??odszy)

4 m. – Maciej D?BROWSKI (kat. Junior)

 

 • 11 lipca 2015 r. – Nowice k/Jaworzyny ??l?skiej, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski (szosa)

1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

2 m. – Adrian PLUTA (kat. ??ak)

5 m. – Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

 

 • 9 sierpnia 2015 r. – Oleszna, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

2 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

4 m. – Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

 

 • 22 sierpnia 2015 r. – Szklarska Por?ba, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski (szosa)

1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

 

 • 30 sierpnia 2015 r. – Tuszyn k/Jaworzyny ??l?skiej, Mistrzostwa Dolnego ??l?ska w je??dzie dwójkami na czas (szosa)

1 m. – Micha?? JASKOT/Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

 

 • 30 sierpnia 2015 r. – Nowa Sól, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

1 m. – Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

1 m. – Gabriela BIELECKA (kat. M??odziczka)

4 m. – Micha?? WIERZYCKI (kat. Junior)

5 m. – Wojciech ST?PIE?? (kat. Junior m??odszy)

6 m. – Maciej D?BROWSKI (kat. Junior)

 • 6 wrze??nia 2015 r. – Wroc??aw, Sprandiada MTB

1 m. – Gabriela BIELECKA (kat. M??odziczka)

1 m. – Micha?? DUDZIAK (kat. Ch??opcy rocznik 1999-2000 bez licencji)

2 m. – Bartosz PUNIACH (kat. Ch??opcy rocznik 2001-2002 bez licencji)

2 m. – Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

3 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

3 m. – Wojciech ST?PIE?? (kat. Junior m??odszy)

3 m. – Bartosz KOCY?O (kat. Ch??opcy rocznik 2003 bez licencji)

 

 • 12 wrze??nia 2015 r. – Jerzmanowa, Sprandiada MTB

1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

1 m. – Gabriela BIELECKA (kat. M??odziczka)

2 m. – Bartosz PUNIACH (kat. Ch??opcy 2001-2002 bez licencji)

2 m. – Adrian PLUTA (kat. ??ak)

3 m. – Marcin MARCINIAK (kat. ??ak)

3 m. – Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

3 m. – Marcel NAGRODZKI (kat. Ch??opcy 2003 i m??odsi bez licencji) 

3 m. – Adrian PIELECH (kat. Ch??opcy 1999-2000 bez licencji)

4 m. – ?ukasz RELICH (kat. Junior m??odszy)

.

 • 13 wrze??nia 2015 r. – Wolsztyn, Ogólnopolski Wy??cig Kolarski MTB

1 m. – Gabriela BIELECKA (kat. M??odziczka)

3 m. – Maciej D?BROWSKI (kat. Junior)

4 m. – Adrian PIELECH (kat. M??odzik)

 

 • 13 wrze??nia 2015 r. – Lubawka, Mi?dzynarodowy Wy??cig Kolarski MTB
 • 1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)
 • 1 m. Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

 

 • 19 wrze??nia 2015 r. – Wojcieszów, Mistrzostwa Dolnego ??l?ska w je??dzie indywidualnej na czas (szosa)

1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

1 m. – Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

4 m. – Marcel KICAJ (kat. M??odzik)

5 m. – Szymon WABIK (kat. Junior m??odszy)

.

 • 20 wrze??nia 2015 r.  – Obiszów, Mistrzostwa Polski XCM Szkó??ek Kolarskich MTB

1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

1 m. – Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

1 m. – Bartosz PUNIACH (kat. Ch??opcy 2001-2002 bez licencji)

3 m. – Wojciech ST?PIE?? (kat. Junior m??odszy)

1 m. – klasyfikacja dru??ynowa Mistrzostw Polski Szkó??ek Kolarskich MTB

 

 • 27 wrze??nia 2015 r. – Lubin, Sprandiada MTB

1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

1 m. – Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

1 m. – Wojciech ST?PIE?? (kat. Junior m??odszy)

.

 • 3 pa??dziernika 2015 r.  – Chojnów, Szkolne Mistrzostwa Dolnego ??l?ska MTB

1 m. – Micha?? JASKOT (kat. M??odzik)

1 m. – Wiktoria KIERAT (kat. Juniorka m??odsza)

2 m. – Wojciech ST?PIE?? (kat. Junior m??odszy)

 

GALERIA
<a href="galeria,3,2017.05.27-LIGA-SZK-EK-KOLARSKICH-III-edycja-Jerzmanowa.html" title="2017.05.27 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, III edycja - Jerzmanowa"><div class="tlo_main"><div class="tlo">2017.05.27 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, III edycja - Jerzmanowa</div></div></a> <a href="galeria,2,2017.05.13-LIGA-SZK-EK-KOLARSKICH-II-edycja-LUBIN.html" title="2017.05.13 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, II edycja - LUBIN"><div class="tlo_main"><div class="tlo">2017.05.13 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, II edycja - LUBIN</div></div></a> <a href="galeria,1,2017.04.22-LIGA-SZK-EK-KOLARSKICH-I-edycja-POLKOWICE.html" title="2017.04.22 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, I edycja - POLKOWICE"><div class="tlo_main"><div class="tlo">2017.04.22 - LIGA SZK???EK KOLARSKICH, I edycja - POLKOWICE</div></div></a>
SPONSORZY